Giá Ngày Nằm – Công Khám

STT Tên danh mục kỹ thuật Bệnh nhân có BHYT theo TT13 Bệnh nhân không có BHYT theo TT14 Ghi chú
1 Tiền công khám bệnh/1 lần        30,500        30,500  
2 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) 200,000 200,000 Áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn
3 Ngày giường Nội khoa 149,100 149,100  
4 Ngày giường bệnh ngoại khoa loại 2 (sau phẫu thuật loại 1) 198,300 198,300  
5 Ngày giường bệnh ngoại khoa loại 3 (sau phẫu thuật loại 2) 175,600 175,600  
6 Ngày giường bệnh ngoại khoa loại 4 (sau phẫu thuật loại 3) 148,600 148,600